Anthem

 • The school anthem was written in 1976, one year after Mr. Sangaralingam was appointed as the principal of the college. This was written by Mr.Veeramani Aiyyar of Jaffna; Mr. S. T. Kanagaligam, Dr. Velaayuthapillai, Mahesan and Mr. M. Balasubramanium played the key role in making the anthem.

  பல்லவி

  வாழ்த்துவோம் வணங்குவோம்
  வானளாவும் புகழோங்க - வாழ்

  அனுபல்லவி

  கொழும்பமர் இந்துக் கல்லூரி
  செழுந்தமிழ் மலரின் நியமமதனை - வாழ்

  சரணம்

  ஞான முடிவில் அறந்தரு வள்ளுவன்
  கான நடம் கூத்துக் காட்டும் இளங்கோ
  மோன முத்தமிழ் வித்தகர் கம்பர்
  தேனிசை பாரதி சேர்ந்தியல் நியமத்தை - வாழ்

  Old Students